Instituut voor Psychotherapie en Opleiding

In het instituut geef ik:

 • Psychotherapeutische behandelingen
 • Leerbehandelingen
 • Supervisie
 • Cursussen

 

Psychotherapie:

In mijn psychotherapiepraktijk bied ik individuele psychoanalytische behandelingen aan voor volwassenen en ouderen in verschillende frequenties en settingen.

Om te bepalen welke behandelvorm in welke setting en frequentie is geëigend doe ik aan het begin van ons contact eerst een indicatie onderzoek. In dat kader zal ik U vragen mij te vertellen wat u naar mij toe brengt. Ik zal u uitleggen hoe ik werk en ik zal u vragen  een levensgeschiedenis te schrijven waarin u al die zaken opneemt waarvan u het idee heeft dat ik ze moet weten om u te kunnen begrijpen. Daarna praten we een aantal keren over uw levensverhaal om het af te maken en mogelijke lacunes op te vullen.

Vervolgens leg ik u een behandelplan voor en bespreken we de werkwijze zoals ik me die voorstel. Ook is het mogelijk dat we tot de conclusie komen dat een psychoanalytische behandeling niet geëigend is en een verwijzing aan de orde is.

In dat gesprek komt ook aan de orde de financiering van de behandeling en wat te doen in geval U het niet met mij eens bent of er is sprake van een conflict tussen U en mij. Daarna start de psychotherapeutische behandeling.

 • Psychotherapie is een bewezen effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische problemen. Gesprekken tussen de patiënt en de deskundige psychotherapeut staan centraal. De behandeling is kort  als het kan en lang als het moet. Bij sommige ernstige diep in de persoonlijkheid vertakte problemen wordt het effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar of soms nog later zichtbaar. Zie voor uitgebreide informatie de site van de NVP, dat is de beroepsvereniging van psychotherapeuten.

 

 • Psychotherapie heeft als doel psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Daarbij is het van belang dat het “klikt” tussen de patiënt en zijn behandelaar. Psychotherapie is hard werken, het gaat om een proces dat zijn ups en zijn downs kent.

 

 • Psychotherapie is aan de orde bij angsten(faalangst of dwingende gedachten) en stemmings  klachten zoals depressie of somberheid, maar ook bij relationele problemen, problemen in de sfeer van de persoonlijkheid. Maar ook bij problemen rond het zelfgevoel, zoals een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en twijfels over wie je bent. Of wanneer er sprake is een gevoel van innerlijke leegte. Het gaat om vragen over wie je bent en wat je zou willen in het leven. Vaak lijkt het er op dat  we de problemen in ons leven steeds opnieuw en volgens een min of meer vast patroon herhalen. Soms ook gaat het om problemen die te maken hebben met een nieuwe fase in je levensontwikkeling of een ernstige gebeurtenis die plaats vindt zoals bijvoorbeeld een verlies of een ernstige ziekte

 

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie, zoals gedragstherapie, experientiele psychotherapie, systeembehandelingen en psychoanalytische behandelvormen.   Ik maak gebruik van individuele psychoanalytische psychotherapie en partner relatie therapie op psychoanalytische  basis. Daarin ben ik opgeleid. Daarnaast doe ik in een aantal gevallen (wanneer daar een indicatie voor is) klassieke psychoanalyses; daarbij maken we dan gebruik van de “bank”.

Soms zal de behandeling gericht zijn op het aanpakken van de klachten maar soms schiet dat tekort en is het nodig om ons te richten op onderliggende patronen die steeds terugkeren. Het zijn deze patronen die er voor zorgen dat de klachten blijven voortbestaan.  Als tijdens de intake blijkt dat een ander soort behandeling bijv. cognitieve gedragstherapie of behandeling gericht op het gezinssysteem beter aansluit bij de problematiek dan een psychoanalytische benadering dan stel ik dit voor en zorg  indien nodig voor een verwijzing.

Als psychotherapeut richt ik me op de behandeling van patiënten met complexe problematiek, welke problematiek de patiënt op meerdere levensterreinen belemmert. Een psychotherapeut is goed opgeleid om op basis van de klachten van de patiënt, van zijn actuele situatie en van zijn levensgeschiedenis tot een probleemanalyse te komen, en een advies voor behandeling op te stellen. Daarnaast is de psychotherapeut erin geschoold de therapeutische relatie te hanteren, overdracht en tegenoverdracht gevoelens te herkennen en een complexe behandelmethode uit te voeren.

Het beroep psychotherapeut is opgenomen als basisberoep in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken. Vandaar ook dat U mij in het BIG register voor psychotherapeuten kunt terug vinden.

Psychoanalytische Psychotherapie

De psychodynamische psychotherapie – ook aangeduid als psychoanalytische psychotherapie – gaat ervan uit dat we ons vaak niet bewust zijn van de intenties van ons gedrag. En ook niet van het feit dat we in ons leven steeds bepaalde kenmerkende patronen herhalen waardoor we met enige regelmaat in de zelfde valkuilen trappen. Soms wordt iemand in zijn of haar functioneren geremd door gevoelens die niet alleen met actuele gebeurtenissen te maken hebben. Het doel van de psychodynamische psychotherapie is dan het bewust maken van verborgen gedachten en gevoelens.

Dergelijke gevoelens zijn soms verborgen omdat het beleven daarvan (te)veel angst oproept, maar het is ook mogelijk dan mensen om wat voor redenen dan ook in hun leven niet hebben kunnen experimenteren met gevoelens en die dus ook niet onder woorden hebben leren brengen. In dergelijke gevallen zal de psychotherapeutische behandeling er op zijn gericht om enerzijds woorden te leren geven aan gevoelens brengen en anderzijds aan het durven onder ogen te zien van bedreigende gevoelens. Daardoor wordt  het mogelijk om psychische problemen beter te begrijpen, te verwerken en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met  situaties om te gaan. Let wel wij lijden meer aan de interpretaties die wij geven aan bepaalde gebeurtenissen dan aan de gebeurtenissen zelf.

De afspraken vinden doorgaans eenmaal per week plaats. De behandeling duurt soms enkele maanden, maar kan ook een of meerdere jaren in beslag nemen. In een aantal gevallen zal het nodig zijn om te werken met en hogere frequentie.

 

U kunt zich aanmelden voor psychotherapie via de contactpagina van mijn website.
Na deze aanmelding nodig ik u uit voor een eerste gesprek. Daarin vertelt u mij wat er in uw leven speelt waarvoor u psychotherapeutische hulp zoekt, daarnaast leg ik u uit hoe mijn werkwijze is en wat ik u zou kunnen “bieden”. Dit eerste gesprek is om na te gaan of het voldoende tussen ons klikt om een behandeling te starten en of mijn wijze van werken past bij wat u nodig heeft. Is dat niet het geval dan zal ik u verwijzen naar een collega psychotherapeut

 

Aanmelding

Bij aanmelding heeft u nodig:

 • een verwijsbrief van uw huisarts naar de gespecialiseerde GGZ
 • een kopie van uw  inschrijving bij een zorgverzekeraar (zorgpas)
 • een kopie van uw  identiteitbewijs.

Ik heb geen contractafspraken met de ziektekostenverzekeraar. Wel krijgt U van mij een DBC rekening die U kunt indienen bij Uw verzekeraar. Het type verzekering dat U heeft is bepalend voor de vergoeding die U krijgt. Zie kopje: “kosten psychotherapie”

Daarnaast zal ik U vragen een kleine vragenlijst in te vullen en een korte levensgeschiedenis te schrijven.

U kunt zich aanmelden via het contact formulier van de website of telefonisch via het mobiele nummer:

06 5333 8476.

Mocht ik niet beschikbaar zijn kunt u een boodschap inspreken en dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

 

Kosten psychotherapie

Psychotherapie valt onder het basispakket van de Zorg Verzekeringswet en wordt grotendeels vergoed door uw zorgverzekering. Wat de zorgverzekeraars  betalen is een Combinatie van een Diagnose, met een daarbij  behorende  specifieke Behandeling. Dit noemen we een DBC(ombinatie), een DBC heeft een looptijd van uiterlijk een jaar waarna hij weer kan worden verlengd als dat nodig is. Betaling volgt aan het einde van het DBC jaar.

De zorgverzekeraar bieden twee verschillende soorten van polissen aan:

 1. De Natura Polis. In dit geval wordt de zorg verleend door iemand met wie de verzekeraar een contract heeft voor 100% vergoed, afgezien van de eigen bijdrage. Wanneer de zorg wordt verleend door iemand die geen contract heeft met de verzekeraar wordt 75-80% vergoed.
 2. De Restitutie Polis: In dit geval kiest de patiënt zelf bij wie hulp zoekt, de kosten worden door de verzekeraar voor 100% vergoed.

De restitutie polis is iets (niet veel) duurder dan de natura polis

Ik heb ik geen contracten met zorgverzekeraars, wel krijgt u  van mij een rekening die u kunt indienen bij de verzekeraar.

De verzekeraar zal dan in geval van een Natura polis 75-80% vergoeden in geval van een Restitutie polis wordt 100% vergoed. De verzekeraar verrekent de verplichte eigen bijdrage bij de betaling van de rekening. Op de rekening staat  de diagnose behandel combinatie  vermeld. Aan het einde van de looptijd van de  DBC (maximaal 1 jaar) krijgt u van mij een DBC rekening. Aan het eind van iedere maand krijgt u van mij een bevoorschottingsnota. Aan het eind van de looptijd van de DBC maar uiterlijk na 1 jaar  worden de voorschotten verrekend met de DBC rekening.

Belangrijk: u bent verantwoordelijk voor de betaling. Informeer daarom bij uw verzekering of de psychotherapie geheel of gedeeltelijk vergoed wordt.

 • Afzeggen

De kosten van afspraken die minder dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip worden afgezegd kan ik niet bij de zorgverzekeraar declareren. Voor deze gemiste afspraken breng ik 85,00 euro in rekening. Als er sprake is van overmacht dan geldt deze regeling niet.

Verzoeken tot wijzigen van de afspraak kan via de mail.

 • Wachttijd

Op dit moment bedraagt de wachttijd een half jaar.

 • Waarneming

Tijdens mijn vakantie  of in geval van ziekte wordt de praktijk waargenomen door collega  M. van Veen.

 • Crisis

Bij crisis situaties buiten mijn werkdagen of in het weekend kunt u direct contact opnemen met de huisartsenpost in uw woonplaats.

 

Beroepscode en klachtenregeling

 

 • Beroepscode

Als psychotherapeut dien ik mij te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door  de beroepsvereniging van psychotherapeuten de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Deze beroepscode is te downloaden op de site van de NVP.
De geheimhouding vormt een belangrijk onderdeel van deze beroepscode. Als behandelaar ga ik een vertrouwensrelatie met u aan. Dit houdt in dat alles wat u met mij bespreekt door mij strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat ik slechts informatie aan derden geef na uw schriftelijke toestemming. Deze geheimhoudingsplicht is ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

 

 • Ontevreden

Bent u ontevreden over de wijze waarop de behandeling verloopt, heeft u zich die anders voorgesteld of zijn er andere zaken die tegenvallen laat het me weten dan kunnen we het er over hebben. Ik neem uw op- of aanmerkingen serieus en probeer met u een oplossing te vinden.

 

 • Klachtenregeling

In het geval dat u in de veronderstelling bent dat ik ernstig tekort schiet als therapeut kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). De NVP biedt een laagdrempelige klachtmogelijkheid. Uw klacht wordt door een onafhankelijke klachtenfunctionaris in behandeling genomen. Op de site van de NVP kunt u de klachtenregeling downloaden.

 

Leertherapie, en supervisie

Naast behandelingen geef ik ook leertherapie en supervisie aan psychiaters, aan klinisch psychologen en aan psychotherapeuten die in opleiding zijn

 • Leertherapie

Voor een psychodynamisch (psychoanalytisch) georiënteerde leertherapie in het kader van uw opleiding tot psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut kunt u contact met mij opnemen via het contact formulier.

Voorafgaand aan de leertherapie voer ik met u een kennismakinggesprek. Daarin bespreken we uw verwachtingen van de therapie, geef ik uitleg over mijn werkwijze, en maken we praktische afspraken over tijden en betaling. Dit gesprek biedt ook de gelegenheid om na te gaan of we tot een constructieve samenwerking kunnen komen. Voordat we met de daadwerkelijke behandeling starten doe ik met u een indicatiestellingonderzoek aan de hand van een levensgeschiedenis waarin u die dingen opschrijft waarvan u vindt dat ik ze moet weten om u te kunnen begrijpen.

De kosten voor een leertherapie zijn 90 euro per sessie van 45 minuten. Voor klassieke psychoanalyses hanteer ik een apart tarief. Ik geef leerbehandelingen in het kader van de verschillende P-opleidingen zoals Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog, maar ook aan Psychiaters in opleiding en mensen die in opleiding zijn bij Specialistische Psychotherapie Verenigingen als de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse en de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie.

 • Supervisie

Ook geef ik supervisie over psychodynamische (psychoanalytische) psychotherapieën die u in het kader van uw opleiding tot psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut uitvoert. Als u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact met mij opnemen via het contact formulier van deze website. Zowel individuele als groepssupervisie is mogelijk.

 • Registraties
  • Supervisor en opleidingsanalyticus van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse   (NVPA)
  • Supervisor en leertherapeut/leeranalyticus bij de  Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische  Psychotherapie (NVPP)
  • Supervisor Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  • Registratie GZ psycholoog met als specialisatie: klinisch psycholoog
  • Registratie psychotherapeut

 

 

Cursussen

 

Deze cursussen worden aangeboden in samenwerking met de RINO NH. Aanmelden via het contactformulier van de website en via het aanbod van de RINO Noord Holland. Telefonisch kan ook via het nummer 06 5333 84 76.

 

 • De ontwikkeling van de Psychoanalytische Theorie en de DSM-5

 

De Ontwikkelingsgeschiedenis  van het psychoanalytisch gedachtegoed, relatie tussen descriptieve en structurele diagnostiek, de verhouding tussen de DSM en de Psychoanalyse. We zullen de ontwikkelingsgeschiedenis van de psychoanalyse door de tijd heen volgen. Daarbij laten we ons leiden door de polariteit: autonomie versus verbondenheid, of met andere woorden de tegenstelling tussen afstand en intimiteit/nabijheid. We gaan daarbij ook in op de verschillende deeltheorieën die binnen de psychoanalyse functioneren.

 

 • Psychoanalytische behandelingen

 

De afgelopen jaren is de psychoanalyse geworden tot een referentiekader waarbinnen een grote verscheidenheid aan behandelingen past. In deze cursus bespreken we wat het domein is van de respectievelijke psychoanalytische behandelvormen. Daarnaast komen aan de orde de basale concepten zoals overdracht en tegenoverdracht, conflict en tekort, interpretatie en relationele betrokkenheid. Ook zal worden ingegaan op hoe om te gaan met regressie. Het gaat in de cursus te leren onderscheiden wanneer een conflictgerichte behandeling die zich richt op herstructureren aan de orde is en wanneer een meer ontwikkelingsgerichte behandeling met als focus het opbouwen van een innerlijke structuur geëigend is. Naast het bestuderen van de literatuur gaat het in deze cursus om het inbrengen en bespreken van eigen casuïstiek en het doen van rollenspelen

 

 • Technisch Seminar

In een technisch seminaar presenteert een of meerdere  deelnemer uit de groep een lopende therapeutische behandeling op psychodynamische basis. Onder leiding van ervaren therapeuten wordt de behandeling gevolgd en besproken.  De groep kan bestaan uit collega’s die een opleiding doen tot psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater maar het kunnen ook mensen zijn die en vervolg opleiding volgen bij de NVPP. DE frequentie van het seminaar is eenmaal in de twee weken.

 

 • Supervisie Opleiding

 

In deze cursus leren de deelnemers: psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters het superviseren van mensen in opleiding tot een voor psychotherapie relevant BIG beroep. Het gaat daarbij niet om algemene supervisie maar supervisie vanuit een psychodynamisch kader. De cursus is gericht op het volgen van het supervisie proces. De deelnemers brengen tijdens de cursus in de groepssupervisie een eigen lopende supervisie in. In de cursus komen de verschillende supervisie stijlen aan de orde in relatie tot het ontwikkelingsniveau van de supervisanten. Er zal worden stil gestaan bij wat de verschillende fasen in de behandeling aan specifieke aandacht van de supervisoren vragen. Ook zal extra aandacht worden geschonken aan het proces van het beoordelen.