Kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigde

Het kwaliteitsstatuut GGZ beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen. Het kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd.

I. Algemene informatie

 
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Instituut voor Psychotherapie en Opleiding M. de Wolf
Naam regiebehandelaar: M. de Wolf
Straat en huisnummer praktijkadres: Schubertstraat 17
Postcode en plaats praktijkadres: 1077GP Amsterdam
Telefoonnummer: 06-5333 8476
E-mailadres: mhmdewolf@gmail.com
KvK nummer: 34975232
Website: www.thijsdewolf.nl
BIG-registraties: 89025886925; 19025886916
Overige kwalificaties: lid NIP en NVP
Basisopleiding: Psycholoog
AGB-code praktijk: 94-001412
AGB-code persoonlijk: 94-001659

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-GGZ en de gespecialiseerde-GGZ.

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht: angst, stemmingsklachten, persoonlijkheids- en identiteitsproblemen en partnerrelatie problematiek.
Ik geef individuele en PRT-behandelingen op psychodynamische basis.

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden (namen en BIG-registraties van regiebehandelaren): Dr. M.de Wolf.
BIG registratie: 89025886925; 19025886916.

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
·         Huisartsenpraktijk(en)
·         Collega-psychologen en -psychotherapeuten
·         GGZ-instellingen
·         Psychiaters
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk frequent samen met:
·         P. de Beurs   BIG: 99019961516
·         H. Wiersema    BIG: 89024915616
·         M. v. Veen     BIG : 19913072216
·         D. Brouwer     BIG:  19915428116
·         D. Engels      BIG: 39035879216
·         E. Dullaart    BIG: 79025761925
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft. Ik gebruik mijn netwerk in geval van:
·         verwijzing
·         aanvullende diagnostiek
·         medicatie
·         bij intake en indicatiestelling
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij:
·         M. de Wolf via mail of mobiel nummer
·         Huisartsenpraktijk/post
·         GGZ-crisisdienst

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars.

7. Behandeltarieven
Ik hanteer in alle gevallen het maximale NZA-tarief. In geval van no-show hanteer ik een tarief van 85 euro.

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:
·         Intervisie
·         Bij- en nascholing
·         Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
·         De beroepscode van mijn beroepsvereniging

9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling in eerste instantie terecht bij mij, M. de Wolf. De procedure is in deze website beschreven onder Behandelingen> Beroepscode en klachtenregeling. Ik ben aangesloten bij de geschillencommissie van de NVP.

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij: M. van Veen, Nieuwendammerdijk 172 1025 LT Amsterdam of bij D. Brouwer, Olympiaplein 4, 1076 AB Amsterdam.
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten; collega M. van Veen; Nieuwendammerdijk 172, 1025 LT Amsterdam neemt dan waar.
 

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

 

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Informatie over wachttijden voor intake en behandeling zijn in deze website te vinden onder Behandelingen> Aanmelding en wachttijd.

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld:
· Telefonische aanmelding bij M. de Wolf of via contactformulier van deze website
· Intake en verdere communicatie: M. de Wolf
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid).

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door: M. de Wolf, BIG-geregistreerd Psychotherapeut en GZ-psycholoog.
13b. Leden uit de intervisiegroep zijn betrokken bij het diagnostisch proces en bij vervolgdiagnostiek. De intervisiegroep bestaat uit 4 leden: 1 psychiater/psychotherapeut, 2 klinisch psychologen/psychotherapeut en 1 psychotherapeut. De groep komt eenmaal per twee weken bijeen.

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:
M. de Wolf regiebehandelaar, gz-psycholoog/psychotherapeut.
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is: M. de Wolf.
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt).
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling via de huisarts.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk gemonitord:
·         Monitoring via ROM-contract met SVR, ROM-vragenlijsten via Telepsy
·         Intake/indicatiebespreking en bespreking van het behandelverloop in de intervisiegroep (zie punt 13)
14g. Ik heb een overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Zie kopie van deze overeenkomst onder Behandelingen>ROM-vragenlijst.
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor de periode van een halfjaar.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten via de ROM-metingen, de halfjaarlijkse evaluatie en bij het afsluiten van de behandeling.

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt.
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar indien nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt.

 

III. Omgang met patiëntgegevens

 
16. Omgang met patiëntgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals.
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.

 

Slot

Ik verklaar dat ik mij houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, dat ik handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.

Dr. M. de Wolf