Behandelingen

 • Psychotherapie
 • Psychoanalytische psychotherapie
 • Aanmelding
 • Kosten behandeling
 • Beroepscode en klachtenregeling

 

Psychotherapie

In mijn psychotherapiepraktijk bied ik individuele psychoanalytische behandelingen aan voor volwassenen en ouderen in verschillende frequenties en settings.

Om te bepalen welke behandelvorm in welke setting en frequentie is geëigend doe ik aan het begin van ons contact eerst een indicatieonderzoek. In dat kader zal ik u vragen mij te vertellen wat u naar mij toe brengt. Ik zal u uitleggen hoe ik werk en ik zal u vragen  een levensgeschiedenis te schrijven waarin u al die zaken opneemt waarvan u het idee heeft dat ik ze moet weten om u te kunnen begrijpen. Daarna praten we een aantal keren over uw levensverhaal om het af te maken en mogelijke lacunes op te vullen.

Vervolgens leg ik u een behandelplan voor en bespreken we de werkwijze zoals ik me die voorstel. Ook is het mogelijk dat we tot de conclusie komen dat een psychoanalytische behandeling niet geëigend is en een verwijzing aan de orde is.

In het gesprek komt ook aan de orde de financiering van de behandeling en wat te doen in geval u het niet met mij eens bent of dat er sprake is van een conflict tussen u en mij. Daarna start de psychotherapeutische behandeling.

 • Psychotherapie is een bewezen effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische problemen. Gesprekken tussen de patiënt en de deskundige psychotherapeut staan centraal. De behandeling is kort  als het kan en lang als het moet. Bij sommige ernstige diep in de persoonlijkheid vertakte problemen wordt het effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar of soms nog later zichtbaar. Zie voor uitgebreide informatie de site van de NVP, de beroepsvereniging van psychotherapeuten.
 • Psychotherapie heeft als doel psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Daarbij is het van belang dat het ‘klikt’ tussen de patiënt en zijn behandelaar. Psychotherapie is hard werken; het gaat om een proces dat zijn ups en zijn downs kent.
 • Psychotherapie is aan de orde bij angsten (faalangst of dwingende gedachten) en stemmingsklachten, zoals depressie of somberheid, maar ook bij relationele problemen en problemen in de sfeer van de persoonlijkheid. Maar ook bij problemen rond het zelfgevoel, zoals een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen en twijfels over wie je bent. Of wanneer er sprake is van een gevoel van innerlijke leegte. Het gaat om vragen over wie je bent en wat je zou willen in het leven. Vaak lijkt het erop dat  we de problemen in ons leven steeds opnieuw en volgens een min of meer vast patroon herhalen. Soms gaat het om problemen die te maken hebben met een nieuwe fase in je levensontwikkeling of een ernstige gebeurtenis die plaatsvindt, zoals een verlies of een ernstige ziekte.

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie, zoals gedragstherapie, experiëntiële psychotherapie, systeembehandelingen en psychoanalytische behandelvormen.   Ik maak gebruik van individuele psychoanalytische psychotherapie en partnerrelatietherapie op psychoanalytische  basis. Daarin ben ik opgeleid. Daarnaast doe ik in een aantal gevallen (wanneer daar een indicatie voor is) klassieke psychoanalyses; daarbij maken we dan gebruik van de ‘bank’.

Soms zal de behandeling gericht zijn op het aanpakken van de klachten, maar soms schiet dat tekort en is het nodig om ons te richten op onderliggende patronen die steeds terugkeren. Het zijn deze patronen die er voor zorgen dat de klachten blijven voortbestaan.  Als tijdens de intake blijkt dat een ander soort behandeling, bijv. cognitieve gedragstherapie of behandeling gericht op het gezinssysteem, beter aansluit bij de problematiek dan een psychoanalytische benadering, dan stel ik dit voor en zorg  indien nodig voor een verwijzing.

Als psychotherapeut richt ik me op de behandeling van patiënten met complexe problematiek, die de patiënt op meerdere levensterreinen belemmert. Een psychotherapeut is goed opgeleid om op basis van de klachten van de patiënt, van zijn actuele situatie en van zijn levensgeschiedenis tot een probleemanalyse te komen, en een advies voor behandeling op te stellen. Daarnaast is de psychotherapeut erin geschoold de therapeutische relatie te hanteren, overdracht- en tegenoverdrachtsgevoelens te herkennen en een complexe behandelmethode uit te voeren.

Het beroep psychotherapeut is opgenomen als basisberoep in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken. Vandaar ook dat u mij in het BIG-register voor psychotherapeuten kunt terugvinden.

 

Psychoanalytische psychotherapie

De psychodynamische psychotherapie – ook aangeduid als psychoanalytische psychotherapie – gaat ervan uit dat we ons vaak niet bewust zijn van de intenties van ons gedrag. En ook niet van het feit dat we in ons leven steeds bepaalde kenmerkende patronen herhalen, waardoor we met enige regelmaat in dezelfde valkuilen lopen. Soms wordt iemand in zijn of haar functioneren geremd door gevoelens die niet alleen met actuele gebeurtenissen te maken hebben. Het doel van de psychodynamische psychotherapie is dan het bewust maken van verborgen gedachten en gevoelens.

Dergelijke gevoelens zijn soms verborgen omdat het beleven daarvan (te)veel angst oproept. Het is ook mogelijk dat mensen om wat voor reden dan ook in hun leven niet hebben kunnen experimenteren met gevoelens en die dus ook niet onder woorden hebben leren brengen. In dergelijke gevallen zal de psychotherapeutische behandeling zijn gericht enerzijds op het woorden leren geven aan gevoelens, anderzijds op het onder ogen durven zien van bedreigende gevoelens. Daardoor wordt  het mogelijk om psychische problemen beter te begrijpen, te verwerken en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met  situaties om te gaan. Let wel, wij lijden meer aan de interpretaties die wij geven aan bepaalde gebeurtenissen dan aan de gebeurtenissen zelf.

De afspraken vinden doorgaans eenmaal per week plaats. De behandeling duurt soms enkele maanden, maar kan ook een of meerdere jaren in beslag nemen. In een aantal gevallen zal het nodig zijn om te werken met een hogere frequentie.

 

U kunt zich aanmelden voor psychotherapie via de contactpagina van mijn website. Na deze aanmelding nodig ik u uit voor een eerste gesprek. Daarin vertelt u mij wat er in uw leven speelt waarvoor u psychotherapeutische hulp zoekt. Daarnaast leg ik u uit hoe mijn werkwijze is en wat ik u zou kunnen ‘bieden’. Dit eerste gesprek is bedoeld om na te gaan of het voldoende tussen ons klikt om een behandeling te starten en of mijn wijze van werken past bij wat u nodig heeft. Is dat niet het geval, dan zal ik u verwijzen naar een collega-psychotherapeut.

 

Aanmelding

Bij aanmelding heeft u nodig:

 • een verwijsbrief van uw huisarts naar de gespecialiseerde GGZ
 • een kopie van uw  inschrijving bij een zorgverzekeraar (zorgpas)
 • een kopie van uw  identiteitsbewijs.

Ik heb geen contractafspraken met de ziektekostenverzekeraar. Wel krijgt u van mij een DBC -rekening die u kunt indienen bij uw verzekeraar. Het type verzekering dat u heeft is bepalend voor de vergoeding die u krijgt. Zie onder het kopje: “Kosten psychotherapie”. Daarnaast zal ik u vragen een kleine vragenlijst in te vullen en een korte levensgeschiedenis te schrijven.

U kunt zich aanmelden via het contactformulier van deze website of telefonisch via mijn mobiele nummer: 06 5333 8476.

Mocht ik niet beschikbaar zijn, dan kunt u een boodschap inspreken en bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

 

Kosten psychotherapie

Psychotherapie valt onder het basispakket van de Zorg Verzekeringswet en wordt grotendeels vergoed door uw zorgverzekering. Wat de zorgverzekeraars  betalen is een Combinatie van een Diagnose, met een daarbij  behorende  specifieke Behandeling. Dit noemen we een DBC(ombinatie), een DBC heeft een looptijd van uiterlijk een jaar, waarna hij weer kan worden verlengd als dat nodig is. Betaling volgt aan het einde van het DBC-jaar.

De zorgverzekeraars bieden twee verschillende soorten polissen aan:

 1. De naturapolis. In dit geval wordt de zorg verleend door iemand met wie de verzekeraar een contract heeft voor 100% vergoed, afgezien van de eigen bijdrage. Wanneer de zorg wordt verleend door iemand die geen contract heeft met de verzekeraar wordt 75-80% vergoed.
 2. De restitutiepolis. In dit geval kiest de patiënt zelf bij wie hij of zij hulp zoekt en worden de kosten door de verzekeraar voor 100% vergoed.

De restitutiepolis is iets (niet veel) duurder dan de naturapolis.

Ik heb ik geen contracten met zorgverzekeraars. Wel krijgt u  van mij een rekening die u kunt indienen bij de verzekeraar.
De verzekeraar zal dan in geval van een naturapolis 75-80% vergoeden; in geval van een restitutiepolis wordt 100% vergoed. De verzekeraar verrekent de verplichte Eigen bijdrage bij de betaling van de rekening. Op de rekening staat  de Diagnose Behandel Combinatie  vermeld. Aan het einde van de looptijd van de  DBC (maximaal 1 jaar) krijgt u van mij een DBC-rekening. Aan het eind van iedere maand krijgt u van mij een bevoorschottingsfactuur. Aan het eind van de looptijd van de DBC, maar uiterlijk na 1 jaar  worden de voorschotten verrekend met de DBC-rekening.

Belangrijk: u bent verantwoordelijk voor de betaling. Informeer daarom bij uw verzekering of de psychotherapie geheel of gedeeltelijk vergoed wordt.

 

 • Afzeggen

De kosten van afspraken die minder dan 24 uur vóór het afgesproken tijdstip worden afgezegd, kan ik niet bij de zorgverzekeraar declareren. Voor deze gemiste afspraken breng ik € 85,00 in rekening. Als er sprake is van overmacht dan geldt deze regeling niet.
Verzoeken tot wijzigen van de afspraak kan via de mail.

 • Wachttijd

Op dit moment bedraagt de wachttijd een half jaar.

 • Waarneming

Tijdens mijn vakantie  of in geval van ziekte wordt de praktijk waargenomen door collega  M. van Veen.

 • Crisis

Bij crisissituaties buiten mijn werkdagen of in het weekend kunt u direct contact opnemen met de huisartsenpost in uw woonplaats.

 

 

Beroepscode en klachtenregeling

 • Beroepscode

Als psychotherapeut dien ik mij te houden aan de beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door  de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), de beroepsvereniging van psychotherapeuten. Deze beroepscode is te downloaden van de site van de NVP.
De geheimhouding vormt een belangrijk onderdeel van deze beroepscode. Als behandelaar ga ik een vertrouwensrelatie met u aan. Dit houdt in dat alles wat u met mij bespreekt strikt vertrouwelijk door mij behandeld wordt. Dit betekent dat ik slechts informatie aan derden geef na uw schriftelijke toestemming. Deze geheimhoudingsplicht is ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

 • Ontevreden

Bent u ontevreden over de wijze waarop de behandeling verloopt, heeft u zich die anders voorgesteld of zijn er andere zaken die tegenvallen, laat het me weten, dan kunnen we het erover hebben. Ik neem uw op- of aanmerkingen serieus en probeer met u een oplossing te vinden.

 • Klachtenregeling

Als u in de veronderstelling bent dat ik ernstig tekortschiet als therapeut, dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). De NVP biedt een laagdrempelige klachtmogelijkheid. Uw klacht wordt door een onafhankelijke klachtenfunctionaris in behandeling genomen. Op de site van de NVP kunt u de klachtenregeling downloaden.