Categorie: Bibliografie

Inleiding in de psychoanalytische theorie & behandelingen

Hoe functioneert het innerlijk van mensen en hoe kan men daarin interveniëren?

‘Inleiding in de psychoanalytische theorie & behandelingen’ is een inleiding in het psychoanalytische referentiekader. Het boek geeft een actueel en volledig overzicht van de verschillende psychoanalytische stromingen en sluit aan bij de DSM-5-classificatiesystematiek.

In het boek staat de ontwikkeling van het innerlijk in procesmatige zin centraal. De auteur behandelt de theorie van de klassieke neurose en de meer structurele pathologie, en hij besteedt ruim aandacht aan de intake en indicatiestelling. Verder komen de verschillende behandelvarianten en therapeutische interventiemethodieken aan de orde, van openleggend naar steunend en van langdurig naar kort. Er is aandacht voor de interactionele invalshoek en de moderne opvattingen binnen de psychoanalyse.
Ook het mentaliserend vermogen komt aan bod: hoe kan het epistemisch vertrouwen worden vergroot?

Dit boek vormt een relevante inleiding voor degenen die de opleiding tot GZ-psycholoog doen, voor studenten die in hun opleiding met psychotherapie te maken krijgen en voor mensen met interesse in recente psychoanalytische opvattingen.

Hoe psychoanalytisch zijn Malan-therapieën?

In dit onderzoek is nagegaan wat de positie is van kortdurende psychoanalytische psychotherapie zoals door Malan ontwikkeld en beschreven binnen het psychoanalytisch referentiekader.
Kort is ingegaan op de resultaten van proces- en effectonderzoek met betrekking tot psychotherapie. In een eerste onderzoek zijn Malan-therapieën vergeleken met Rogeriaanse behandelingen, terwijl in een tweede onderzoek de aard van het psychotherapeutisch proces in Malan-therapieën zelf is onderzocht. De hoofdconclusie van het onderzoek is, in tegenstelling tot wat Malan zelf beschrijft, dat de door ons onderzochte behandelingen niet inzichtgevend maar steunend van aard zijn met daarbinnen inzichtgevende momenten.

De door Malan als essentieel beschreven genetische overdrachtsduiding (TP-aanduiding) komt in de door ons onderzochte therapieën ternauwernood voor. De conclusies van ons onderzoek liggen in de lijn van het onderzoek van Wallerstein zoals beschreven in Forty-two lives in treatment (1986).

Compendium van de psychologie

Deel 10/1 – Mensbeelden in de psychotherapie.

Elk mens heeft een idee van wat een driehoek, een tafel of een stoel is. Zo heeft ook ieder van ons een beeld van wat het verschijnsel mens inhoudt, anders gezegd, we weten wat een mens is, dan wel behoort te zijn. Ook psychotherapeuten hebben impliciet opvattingen over ‘de mens’. Die vinden we terug in hun theorieën en in hun psychotherapeutische praxis.
Dit boek biedt een beschrijving van de zeer uiteenlopende mensbeelden in de psychologie. Ondanks de grote verscheidenheid aan opvattingen is er toch een bepaalde indeling mogelijk.

De auteur bespreekt achtereenvolgens de opvattingen van de psychoanalyse, waarbij behalve uiteraard Freud ook bijvoorbeeld Lacan besproken wordt, de experimentele oriëntatie van onder meer Rogers, de gedragstherapie waarvan Skinner een der belangrijkste vertegenwoordigers is en ten slotte de systeem- en communicatietheorie, zoals die onder andere bij Watzlawick gestalte heeft gekregen.

Persoonlijkheid: realiteit of interpretatie?

Persoonlijkheid: realiteit of interpretatie?
Op de een of andere manier weten we heel goed wat er wordt bedoeld als we spreken over persoonlijkheid. In het dagelijks spraakgebruik spreken we over een ‘sterke’ of een ‘zwakke’ persoonlijkheid. Als we er de literatuur op naslaan om antwoord te vinden op de vraag waar persoonlijkheidsleer over gaat en wat persoonlijkheid is, vinden we een veelheid aan definities. Praktisch gesproken hanteert ieder zijn eigen theorie en definitie. Het blijkt namelijk niet goed mogelijk te zijn het begrip persoonlijkheid zo te omschrijven dat ieder zich daarin kan vinden.

Dit boek wil een gids zijn in het doolhof van verschillende theorieën. Het laat zien hoe de psycholoog van verschillende theorieën gebruik maakt bij zijn verklaring van verschillen in gedrag bij personen.